EFC

Kryteria

O Stypendium Horyzonty mogą się ubiegać uczniowie, którzy spełnią łącznie następujące kryteria:

  • Zamieszkują stale w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców przez przynajmniej ostatnie pół roku poprzedzające datę wysłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy uczniów zamieszkujących placówki opiekuńczo-wychowawcze).

  • Uzyskali dobre lub rokujące na przyszłość wyniki oraz osiągnięcia w nauce.

  • Zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę nie przekracza poziomu ustalonego przez Zarząd Fundacji na każdy rok szkolny, w oparciu o wysokość minimum socjalnego określanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na rok poprzedzający rok rekrutacji.

W rekrutacji do programu stypendialnego na rok szkolny 2018/2019 średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym kandydata nie mógł przekroczyć 900 zł netto.