EFC

Efekty programu

W 2017 roku Program Stypendialny Horyzonty (wcześniej Marzenie o Nauce) prowadzony przez Fundację EFC został po raz pierwszy poddany zewnętrznej ewaluacji. Ewaluacja dotyczyła:

- funkcjonowania programu

- rezultatów i wpływu programu, w tym rezultatów związanych zarówno z decyzjami edukacyjnymi stypendystów i absolwentów, jak i tymi związanymi z postawami, percepcją dalszych szans życiowych, a także szerszego wpływu uczestnictwa w programie na otoczenie stypendystów i absolwentów.

Udział w badaniu wzięły wszystkie zaangażowane w realizację programu grupy – absolwenci, stypendyści, rodzice/opiekunowie, pracownicy Fundacji (w tym przede wszystkim koordynatorzy regionalni), dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także pracownicy burs (dyrektorzy i wychowawcy).

Wyniki ewaluacji pokazały, że Program Stypendialny Horyzonty jest kompleksowym i spójnym programem stypendialnym. Badanie pozwoliło na określenie rezultatów i wpływu wskazując, że prowadzi do stałej i trwałej zmiany w postawach życiowych stypendystów, objawiających się posiadaniem szerszej perspektywy patrzenia na własne możliwości, odważniejszym podejmowaniem decyzji dotyczących przyszłości, większą samodzielnością i realnie bardziej ambitnymi wyborami edukacyjnymi.

Ewaluacja wykazała, że mimo zmniejszenia wskaźnika ubóstwa, w tym ubóstwa skrajnego w Polsce, sytuacja młodych mieszkańców wsi i małych miast wciąż jest szczególnie trudna, a Programu Stypendialny Horyzonty pozwala młodym ludziom na realne wyrównanie szans edukacyjnych i wejście w dorosłość z odwagą i bez kompleksów.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników ewaluacji. Osoby zainteresowane otrzymaniem pełnego raportu prosimy o kontakt z biurem Fundacji.