EFC

Tematy projektów

Tematy projektu

Zostawiamy nauczycielom i uczniom swobodę w wyborze tematu projektu edukacyjnego. Proponujemy jednak trzy przewodnie obszary tematyczne:

 • projekt naukowo-badawczy, w którym uczniowie i uczennice zadają pytania,eksperymentują, analizują, wyciągają wnioski;
 • projekt społeczno-obywatelski, w którym młodzi ludzie diagnozują potrzeby, debatują, przekonują sceptyków, mobilizują społeczność lokalną;
 • projekt językowo-artystyczny, w którym jest przestrzeń na tworzenie, poznawanie i interpretację, organizowanie wydarzeń kulturalnych.

Warto by w projektach edukacyjnych docenić i zagospodarować potencjał wynikający z uczenia się i życia w małej miejscowości; np. rozważyć realizację projektów w terenie, włączyć rodziców i mieszkańców, działać na rzecz społeczności lokalnej. Chcemy wspólnie z nauczycielami i uczniami stworzyć „szkołę odkrywania”, „szkołę obywateską”, „szkołę-instytucję kultury”.


Skład zespołu projektowego

W każdym projekcie kluczową rolę będą odgrywać dzieci i młodzież. Projekt powinien być realizowany przez co najmniej 5-osobowy, możliwie zróżnicowany zespół uczniów. Zależy nam, by znaleźli się w nim:

 • dziewczynki i chłopcy,
 • zainteresowani tematyką i Ci, w których pasja i zainteresowania dopiero będą rozbudzane,
 • aktywni, jak również do tej pory niezaangażowani w życie szkolne, którzy potrzebują mądrej zachęty, by włączyć się w działanie.

Zespół uczniowski będzie działał pod opieką nauczyciela zgłaszającego projekt, pełniącego rolę mentora-inspiratora.


Na co będziemy zwracać uwagę przy ocenie projektów?

 • pomysłowość
  czy projekt jest ciekawy? Jakie pasje i zainteresowania będzie rozwijał?
 • praca zespołowa
  czy projekt kładzie nacisk na współpracę przy wypracowywaniu pomysłów, rozwiązań? Jak członkowie zespołu będą się dzielić zadaniami?
 • samodzielność
  czy projekt zakłada oddanie inicjatywy uczniom, rozwija poczucie sprawczości i własnej wartości wśród młodych ludzi?
 • adekwatność do potrzeb
  czy i na ile projekt odpowiada na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności?

Szczegółowy opis zasad przyznawania finansowania oraz kryteriów, według których będą oceniane projekty edukacyjne
znajduje się w Regulaminie Programu Edukacja Inspiracja