Przejdź do treści Szukaj
Marzenie o Nauce

Pytania i odpowiedzi

Dla gimnazjalistów

 • Jakie kryteria muszę spełniać, aby ubiegać się o stypendium?

  O stypendia Marzenie o Nauce mogą ubiegać się uczniowie trzecich klas gimnazjów, którzy planują naukę w liceach a ponadto:

  1. pochodzą z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców;

  2. uzyskali, średnią ocen w pierwszym semestrze III klasy gimnazjum na poziomie minimum 4,5 bądź tytuł finalisty lub laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego;

  3. spełniają kryterium socjalne (pochodzą z rodzin, w których średni dochód na osobę nie przekracza 900 zł netto);

  4. zapoznali się i akceptują Regulamin stypendiów Marzenie o Nauce.

 • Co muszę zrobić, aby zgłosić chęć udziału w programie stypendialnym Marzenie o Nauce?

  Aby ubiegać się o stypendia Marzenie o Nauce należy wypełnić formularz on-line na stronie www.efc.edu.pl w terminie od 15 lutego do 31 marca.

 • Dlaczego Fundacja działa tylko w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców?

  Aby wspomagać młodzież, która ma mniej możliwości rozwoju swoich pasji, ponieważ mieszka w małych miejscowościach i tym samym ma trudniejszy dostęp do nowoczesnych instytucji naukowych.

 • Czy będąc Stypendystą EFC mogę uczęszczać do dowolnie wybranego liceum?

  Nie. Stypendyści EFC uczęszczają do liceów, z którymi współpracuje Fundacja EFC. Listę tych szkół znajdziesz w zakładce Licea i bursy.

 • Czy mogę przesłać zgłoszenie inaczej niż przez formularz on-line?

  Nie. Wysłanie formularza on-line jest jedyną dopuszczalną formą zgłoszenia do programu stypendialnego Marzenie o Nauce.

 • Czy mogę przesłać formularz on-line po 1 kwietnia?

  Nie. 1 kwietnia jest po terminie przyjmowania zgłoszeń. Termin przesyłania formularzy on-line jest ostateczny i upływa z końcem dnia 31 marca.

 • Czy mogę przesłać formularz on-line przed 15 lutego?

  Nie. Dopiero od 15 lutego będzie dostępny forumlarz on-line. Ten termin jest terminem rozpoczęcia rekrutacji.

 • Czy mogę wypełnić formularz on-line bez obecności rodziców?

  Podczas wypełniania części formularza dotyczącej finansów konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego.

 • Jaką minimalną średnią muszę uzyskać z pierwszego semestru III klasy gimnazjum, żeby ubiegać się o stypendium Fundacji?

  Jest to średnia 4,5. Nie jest ona niezbędna jeśli kandydat na stypendystę posiada tytuł finalisty lub laureata kuratoryjnego konkursu przedmiotowego.

 • Z czego składa się dobrze wypełnione zgłoszenie?

  Dobrze wypełnione zgłoszenie to wyłącznie w pełni uzupełniony formularz on-line poprzez stronę www.efc.edu.pl.

 • Czy udział w konkursach i olimpiadach ma wpływ na otrzymanie stypendium Marzenie o Nauce?

  Tak, jest to atut ucznia traktowany na równi ze średnią ocen powyżej 4,5. To oznacza, że jeśli potencjalny stypendysta posiada tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego, jest to traktowane na równi z wysoką średnią ocen.

Dla rodziców

 • Jak obliczyć dochód rodziny?

  Należy dodać dochody wszystkich członków rodziny i podzielić przez liczbę osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym. Art. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia bardzo szczegółowo, co uwzględniamy w dochodzie. Zasadniczo są to przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o: koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się środków uzyskanych z programu 500+.

 • Czy należy wliczać do dochodu środki uzyskane z programu 500+?

  Przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się środków uzyskanych z programu 500+.

 • Czy należy wliczać do dochodu dopłaty bezpośrednie z UE?

  Przy ustalaniu dochodu z gospodarstwa rolnego nie uwzględnia się dopłat bezpośrednich uzyskanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

 • Czy do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o dochodach?

  Nie, nie trzeba składać żadnych zaświadczeń. Wystarczy samodzielnie obliczyć dochód i podać kwotę w formularzu on-line.

 • Czy istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w sytuacji, gdy dochód na jednego członka rodziny ucznia nieznacznie przekracza wskazaną w regulaminie kwotę?

  Nie. Spełnianie kryterium dotyczącego minimum socjalnego przypadającego na każdego członka rodziny jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do programu.

 • Jak i gdzie można sprawdzić liczbę ludności w miejscowości?

  Najczęściej informacja ta jest podawana na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta lub Gminy. Jeśli nie, to należy uzyskać informacje bezpośrednio w Urzędzie Miasta lub Gminy.

 • Czy jeżeli dochód na osobę w rodzinie zwiększy się, jest to równoznaczne z utratą stypendium?

  W przypadku istotnej poprawy warunków finansowych rodziny, Fundacja EFC i opiekunowie prawni stypendysty ustalą nowe warunki umowy.

 • Czy jako rodzic mam wpływ na wybór internatu?

  Internat wybiera Fundacja. Są to placówki najczęściej należące do szkoły albo zarekomendowane przez szkołę. Lista internatów znajduję się w zakładce Licea i bursy.

 • Czy moje dziecko może mieszkać w innym miejscu niż wskazany przez Fundację EFC internat.

  Nie. Wszyscy Stypendyści EFC zamieszkują w wyznaczonych przez Fundację internatach.

 • Czy moje dziecko w ramach stypendium będzie miało zapewnione całodzienne wyżywienie?

  Tak, Fundacja pokrywa koszty całodziennego wyżywienia.

 • Kto będzie sprawował opiekę nad moim dzieckiem?

  Podczas pobytu w internacie uczniowie objęci będą stałą opieką pedagoga i wychowawcy internatu. W stałym kontakcie z uczniem będą także Koordynatorzy Regionalni. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, obowiązkiem opiekuna internatu jest podjęcie stosowanych działań zgodnych z regulaminem internatu oraz Fundacji EFC.

 • Jak mogę skontaktować się z Koordynatorem z mojego regionu?

  Informacje o Koordynatorach oraz ich dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej Fundacji - Koordynatorzy.

 • Czy mogę skontaktować się z Koordynatorem jeśli coś mnie zaniepokoi?

  Tak. Koordynatorzy są po to, by stypendyści czuli się jak najbardziej komfortowo w mieście, a co za tym idzie – by rodzice stypendystów również czuli, że ich dzieci są bezpieczne i pod dobrą opieką.

 • Czy mogę odwiedzać moje dziecko w trakcie roku szkolnego?

  Każdy internat posiada własne zasady odwiedzania uczniów przez ich opiekunów w trakcie roku szkolnego.

 • Czy programem Fundacji może być objęte więcej niż jedno dziecko z rodziny?

  Tak, w kryteriach uzyskania stypendium nie ma takiego ograniczenia.