Rozpocznij nowy formularz
Zaloguj się aby kontynuować wypełnianie formularza
 
Formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w programie stypendiów licealnych Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC („EFC”) - Marzenie o Nauce
PRZECZYTAJ UWAŻNIE, zanim przystąpisz do wypełniania formularza zgłoszeniowego on-line programu stypendialnego Marzenie o Nauce Fundacji EFC:

1. Kandydat do programu stypendialnego Marzenie o Nauce („Programu”) może złożyć tylko jeden wniosek zgłoszeniowy.
2. Wnioskiem zgłoszeniowym jest wyłącznie formularz on–line wysłany przez Kandydata w terminie do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl.
3. Kandydatami do Programu są uczniowie klas III gimnazjum, którzy:
   - zamieszkują stale w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców przez minimum pół roku poprzedzające datę wysyłania formularza on-line (ten wymóg nie dotyczy gimnazjalistów zamieszkujących w placówkach opiekuńczo-wychowawczych);
   - planują uzyskać średnią ocen minimum 4,50 na koniec III klasy gimnazjum lub uzyskali: tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125);
   - zamieszkują w gospodarstwie domowym, w którym średni dochód na osobę wynosi poniżej 900,00 zł netto miesięcznie.
4. Formularz on-line wypełnia Kandydat razem z rodzicem/opiekunem prawnym.
5. Aby otworzyć formularz on-line, rodzic/opiekun prawny Kandydata musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych osobowych.
6. Do właściwego wypełnienia formularza on-line niezbędne jest podanie numerów PESEL Kandydata i jego rodzica/opiekuna prawnego.
7. Do właściwego wypełnienia formularza on-line niezbędne jest podanie danych kontaktowych, w tym adresu mailowego i telefonu bezpośredniego do gimnazjum Kandydata.
8. Aby formularz on-line został uwzględniony w rekrutacji 2017, musi zostać wysłany do EFC najpóźniej w dniu 31 marca 2017 r. do godz. 23.59.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trwa zapisywanie formularza... Proszę czekać...